Huis / algemene voorwaarden

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DEZE WEBSITE

Deze gebruiksvoorwaarden, samen met alle andere documenten waarnaar wordt verwezen, beschrijven de gebruiksvoorwaarden waaronder u deze website, www.revolutionworks.com, (onze site) mag gebruiken. Lees deze Gebruiksvoorwaarden aandachtig door en zorg ervoor dat u ze begrijpt. Uw instemming om te voldoen aan en gebonden te zijn aan deze Gebruiksvoorwaarden wordt geacht te hebben plaatsgevonden bij uw eerste gebruik van Onze Site en als u niet akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden en hieraan gebonden bent, moet u onmiddellijk stoppen met het gebruik van Onze Site..
 1. Definities en interpretaties

In deze Gebruiksvoorwaarden hebben de volgende uitdrukkingen, tenzij de context anders vereist, de volgende betekenis:

“Rekening”   betekent een account dat een Gebruiker nodig heeft om toegang te krijgen tot en/of gebruik te maken van bepaalde delen van Onze Site, zoals beschreven in Clausule 4;

“Inhoud”   betekent alle tekst, afbeeldingen, audio, video, scripts, code, software, databases en elke andere vorm van informatie die kan worden opgeslagen op een computer die verschijnt op of deel uitmaakt van Onze Site;

“Gebruiker”   betekent een gebruiker van onze site;

“Gebruikersinhoud  betekent alle inhoud die door gebruikers naar onze site is verzonden

 1. Informatie over ons

Onze site, www.revolutionworks.com, is eigendom van en wordt beheerd door Revolutionworks Ltd (wij/ons/onze) een naamloze vennootschap geregistreerd in Engeland en Wales onder 10350660, met geregistreerd adres 2 Chesterfield Buildings, Westbourne Place, Bristol BS8 1RURU

3. Toegang tot onze site

3.1           Toegang tot onze site is gratis.

3.2           Het is uw verantwoordelijkheid om alle nodige regelingen te treffen om toegang te krijgen tot Onze Site.

3.3           Toegang tot onze site wordt geleverd zoals deze is en op basis van beschikbaarheid. We kunnen onze site (of een deel ervan) op elk moment en zonder kennisgeving wijzigen, opschorten of stopzetten. We zijn op geen enkele manier aansprakelijk jegens u als onze site (of een deel ervan) op enig moment en voor een bepaalde periode niet beschikbaar is.iod.

 1. rekeningen

4.1           Voor bepaalde delen van Onze Site (inclusief de mogelijkheid om goederen van Ons te kopen) is mogelijk een Account vereist om toegang te krijgen.

4.2           U mag geen Account aanmaken als u jonger bent dan 14 jaar. Als u jonger bent dan 14 jaar en de delen van Onze Site wilt gebruiken waarvoor een Account nodig is, dient uw ouder of voogd het Account voor u aan te maken en mag u het Account alleen gebruiken onder hun toezicht.

4.3           Bij het aanmaken van een Account moet de informatie die u verstrekt juist en volledig zijn. Als uw gegevens op een later tijdstip wijzigen, is het uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat uw Account up-to-date blijft.

4.4           We vereisen dat u een sterk wachtwoord kiest voor uw Account, bestaande uit een combinatie van kleine en hoofdletters, cijfers en symbolen). Het is uw verantwoordelijkheid om uw wachtwoord veilig te bewaren. U mag uw Account met niemand anders delen. Als u denkt dat uw account zonder uw toestemming wordt gebruikt, neem dan onmiddellijk contact met ons op via hello@revolutionworks.com. Wij zijn niet aansprakelijk voor ongeoorloofd gebruik van uw account.

4.5           Alle persoonlijke informatie die in uw Account wordt verstrekt, wordt verzameld, gebruikt en bewaard in overeenstemming met uw rechten en Onze verplichtingen onder de Data Protection Act 1998, zoals uiteengezet in clausule 17.

4.6           Als u uw Account wilt sluiten, kunt u dit op elk gewenst moment doen. Als u uw account sluit, worden uw gegevens verwijderd. Als u uw account sluit, wordt ook de toegang tot alle delen van onze site verwijderd waarvoor een account nodig is.

4.7           Als u uw account sluit, wordt alle gebruikersinhoud die u op onze site heeft gemaakt, verwijderd.

 1. Intellectuele eigendomsrechten

5.1           Met uitzondering van Gebruikersinhoud (zie Clausule 6), behoort alle Inhoud op Onze Site en de auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten die op die Inhoud bestaan, tenzij specifiek anders aangegeven, toe aan of is door ons in licentie gegeven. Alle inhoud (inclusief gebruikersinhoud) wordt beschermd door toepasselijke wetten en verdragen op het gebied van intellectueel eigendom in het Verenigd Koninkrijk en internationaal.

5.2           Onder voorbehoud van sub-clausules 5.3 en 5.6 mag u de Inhoud van Onze Site niet reproduceren, kopiëren, distribueren, verkopen, verhuren, in sublicentie geven, opslaan of op enige andere manier hergebruiken, tenzij u hiervoor uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Ons hebt gekregen .

5.3           U kunt:

5.3.1      Onze site openen, bekijken en gebruiken in een webbrowser (inclusief alle webbrowsermogelijkheden die zijn ingebouwd in andere soorten software of app);

5.3.2      Onze site (of een deel ervan) downloaden voor caching;

5.3.3      Druk één kopie af van elke pagina('s) van Onze Site;

5.3.4      Download uittreksels van pagina's op Onze Site; en

5.3.5      Pagina's van onze site opslaan om ze later en/of offline te bekijken.

5.4           Onze status als eigenaar en auteur van de Inhoud op Onze Site (of die van geïdentificeerde licentiegevers, indien van toepassing) moet altijd worden erkend.

5.5           U mag geen Inhoud die is afgedrukt, opgeslagen of gedownload van Onze Site voor commerciële doeleinden gebruiken zonder eerst een licentie van Ons (of onze licentiegevers, indien van toepassing) te verkrijgen om dit te doen. Dit verbiedt niet de normale toegang, het bekijken en het gebruik van onze site voor algemene informatiedoeleinden, zowel door zakelijke gebruikers als door consumenten.

5.6           Niets in deze Gebruiksvoorwaarden beperkt of sluit de bepalingen inzake eerlijk handelen van Hoofdstuk III van de Copyrights, Designs and Patents Act 1988 Acts Permited in Relation to Copyright Works' uit, met name het maken van tijdelijke kopieën; onderzoek en privéstudie; het maken van kopieën voor tekst- en data-analyse voor niet-commercieel onderzoek; kritiek, recensie, offerte en nieuwsberichtgeving; karikatuur, parodie of pastiche; en de incidentele opname van auteursrechtelijk beschermd materiaal..

 1. Gebruikersinhoud

6.1           Gebruikersinhoud op onze site omvat (maar is niet noodzakelijk beperkt tot) productrecensies en opmerkingen.

6.2           Een account is vereist als u Gebruikersinhoud wilt indienen. Raadpleeg clausule 4 voor meer informatie.

6.3           U gaat ermee akkoord dat u als enige verantwoordelijk bent voor uw Gebruikersinhoud. In het bijzonder stemt u ermee in, verklaart en garandeert u dat u het recht hebt om de Gebruikersinhoud in te dienen en dat al dergelijke Gebruikersinhoud zal voldoen aan Ons Beleid inzake acceptabel gebruik, zoals hieronder beschreven in clausule 12.

6.4           U stemt ermee in dat u aansprakelijk bent jegens Ons en dat u, voor zover wettelijk toegestaan, Ons vrijwaart voor elke schending van de garanties die u op grond van artikel 6.3 hebt gegeven. U bent verantwoordelijk voor verlies of schade die door Ons wordt geleden als gevolg van een dergelijke schending.

6.5           U (of uw licentiegevers, indien van toepassing) behoudt het eigendom van uw Gebruikersinhoud en alle intellectuele eigendomsrechten die daarop bestaan. Wanneer u Gebruikersinhoud indient, verleent u Ons een onvoorwaardelijke, niet-exclusieve, volledig overdraagbare, royaltyvrije, eeuwigdurende, onherroepelijke, wereldwijde licentie om te gebruiken, op te slaan, te archiveren, syndiceren, publiceren, verzenden, aanpassen, bewerken, reproduceren, distribueren, voorbereiden afgeleide werken van, weergeven, uitvoeren en in sublicentie geven van uw Gebruikersinhoud met het oog op het exploiteren en promoten van Onze Site. Daarnaast verleent u andere gebruikers ook het recht om uw gebruikersinhoud op onze site te kopiëren en te citeren.

6.6           Als u Gebruikersinhoud van Onze Site wilt verwijderen, wordt de betreffende Gebruikersinhoud verwijderd .  Houd er echter rekening mee dat caching of verwijzingen naar uw Gebruikersinhoud mogelijk niet onmiddellijk onbeschikbaar worden gemaakt (of helemaal niet beschikbaar worden gemaakt wanneer ze buiten onze redelijke controle vallen).

6.7           We kunnen Gebruikersinhoud van onze site afwijzen, opnieuw classificeren of verwijderen als deze naar onze mening in strijd is met ons beleid voor acceptabel gebruik, of als we een klacht van een derde partij ontvangen en vaststellen dat de betreffende gebruikersinhoud moet worden verwijderd als resultaat.

 1. Links naar onze site

7.1           U mag naar Onze Site linken op voorwaarde dat:

7.1.1      u dit op een eerlijke en legale manier doet;

7.1.2      u doet dit niet op een manier die enige vorm van associatie, goedkeuring of goedkeuring van Onze kant suggereert, waar deze niet bestaat;

7.1.3      u gebruikt geen logo's of handelsmerken die op onze site worden weergegeven zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming; en

7.1.4      u doet dit niet op een manier die is berekend om Onze reputatie te schaden of om er oneerlijk voordeel uit te halen.

7.2           U mag naar elke pagina van Onze Site linken.

7.3           Het inlijsten of insluiten van Onze Site op andere websites is niet toegestaan zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Neem voor meer informatie contact met ons op via hello@revolutionworks.com.

7.4           U mag niet naar Onze Site linken vanaf een andere site waarvan de hoofdinhoud materiaal bevat dat:

7.4.1      is seksueel expliciet;

7.4.2      obsceen, opzettelijk aanstootgevend, hatelijk of anderszins opruiend is;

7.4.3      bevordert geweld;

7.4.4      bevordert of helpt bij enige vorm van onwettige activiteit;

7.4.5      discrimineert of is op enigerlei wijze lasterlijk jegens een persoon, groep of klasse van personen, ras, geslacht, religie, nationaliteit, handicap, seksuele geaardheid of leeftijd;

7.4.6      bedoeld is of anderszins waarschijnlijk is om een andere persoon te bedreigen, intimideren, irriteren, alarmeren, ongemak te bezorgen, van streek te maken of in verlegenheid te brengen;

7.4.7      wordt berekend of anderszins waarschijnlijk een andere persoon bedriegt;

7.4.8      bedoeld is of anderszins waarschijnlijk inbreuk maakt (of dreigt te maken) op de privacy van een ander;

7.4.9      zich op misleidende wijze voordoet als een persoon of anderszins de identiteit of verwantschap van een bepaalde persoon verkeerd voorstelt op een manier die is berekend om te misleiden (duidelijke parodieën vallen niet onder deze definitie, op voorwaarde dat ze niet vallen onder een van de andere bepalingen van deze sub -Artikel 7.4);

7.4.10   impliceert elke vorm van verbondenheid met Ons waar deze niet bestaat;

7.4.11   inbreuk maakt op, of helpt bij de inbreuk op, de intellectuele eigendomsrechten (inclusief, maar niet beperkt tot, patenten, auteursrechten, handelsmerken en databaserechten) van een andere partij; of

7.4.12   wordt gedaan in strijd met een wettelijke verplichting jegens een derde partij, inclusief, maar niet beperkt tot, contractuele verplichtingen en vertrouwensplichten.

7.5           De inhoudsbeperkingen in subartikel 7.4 zijn niet van toepassing op inhoud die door andere gebruikers naar sites wordt verzonden, op voorwaarde dat het primaire doel van de site in overeenstemming is met de bepalingen van subartikel 7.4. Het is u bijvoorbeeld niet verboden om links op sociale netwerksites voor algemene doeleinden te plaatsen alleen omdat een andere gebruiker dergelijke inhoud mag plaatsen. Het is echter verboden om links te plaatsen op websites die gericht zijn op of de indiening van dergelijke inhoud door gebruikers aanmoedigen.

 1. Links naar andere sites

Links naar andere sites kunnen op Onze Site zijn opgenomen. Tenzij uitdrukkelijk vermeld, vallen deze sites niet onder onze controle. Wij aanvaarden noch aanvaarden verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud van sites van derden. Het opnemen van een link naar een andere site op onze site is alleen ter informatie en impliceert geen goedkeuring van de sites zelf of van degenen die er de controle over hebben.

 1. Disclaimers

9.1           Niets op Onze Site vormt advies waarop u moet vertrouwen. Het wordt alleen verstrekt voor algemene informatiedoeleinden.

9.2           Voor zover wettelijk is toegestaan, geven wij geen verklaring, garantie of garantie dat onze site aan uw vereisten zal voldoen, dat deze geen inbreuk zal maken op de rechten van derden, dat deze compatibel zal zijn met alle software en hardware, of dat deze veilig zal zijn. Als, als gevolg van ons verzuim om redelijke zorg en vaardigheid te betrachten, digitale inhoud van onze site uw apparaat of andere digitale inhoud die aan u toebehoort, beschadigt, hebt u mogelijk recht op bepaalde rechtsmiddelen. Neem voor meer informatie over uw rechten en rechtsmiddelen als consument contact op met uw plaatselijke Citizens Advice Bureau of Trading Standards Office.

9.3           We leveren redelijke inspanningen om ervoor te zorgen dat de inhoud op onze site volledig, nauwkeurig en up-to-date is. We geven echter geen verklaringen, garanties of garanties (expliciet of impliciet) dat de inhoud volledig, nauwkeurig of up-to-date is. Houd er rekening mee dat deze uitzondering niet van toepassing is op informatie over goederen die via onze site te koop zijn.

9.4           Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of nauwkeurigheid, of voor meningen, standpunten of waarden die worden uitgedrukt in Gebruikersinhoud. Dergelijke meningen, standpunten of waarden zijn die van de betreffende Gebruiker en weerspiegelen op geen enkele manier Onze meningen, standpunten of waarden.

 1. Onze aansprakelijkheid

10.1        De bepalingen van deze Clausule 10 zijn alleen van toepassing op het gebruik van Onze Site en niet op de verkoop van goederen, die afzonderlijk wordt geregeld door Onze Verkoopvoorwaarden.

10.2        Voor zover wettelijk toegestaan, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid jegens een gebruiker voor verlies of schade, voorzienbaar of anderszins, in contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), voor schending van wettelijke plicht, of anderszins, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik van (of het niet kunnen gebruiken van) onze site of het gebruik van of het vertrouwen op enige inhoud (inclusief gebruikersinhoud) die op onze site is opgenomen.

10.3        Voor zover wettelijk toegestaan, sluiten wij alle verklaringen, garanties en garanties (expliciet of impliciet) uit die van toepassing kunnen zijn op onze site of enige inhoud op onze site.

10.4        Als u een zakelijke gebruiker bent, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor winst-, verkoop-, bedrijfs- of inkomstenderving; verlies van zakelijke kansen, goodwill of reputatie; verlies van verwachte besparingen; zakelijke onderbreking; of voor enige indirecte of gevolgschade of verlies.

10.5        We oefenen alle redelijke vaardigheden en zorg uit om ervoor te zorgen dat Onze Site vrij is van virussen en andere malware. Met inachtneming van sub-Clausule 9.2 aanvaarden wij echter geen aansprakelijkheid voor verlies of schade als gevolg van een virus of andere malware, een gedistribueerde denial of service-aanval of ander schadelijk materiaal of andere gebeurtenis die een nadelige invloed kan hebben op uw hardware, software, gegevens of ander materiaal dat optreedt als gevolg van uw gebruik van onze site (inclusief het downloaden van inhoud ervan) of een andere site waarnaar op onze site wordt verwezen.

10.6        We aanvaarden noch aanvaarden verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid die voortvloeit uit enige verstoring of niet-beschikbaarheid van Onze Site als gevolg van externe oorzaken, waaronder, maar niet beperkt tot, ISP-apparatuurstoring, hostapparatuurstoring, communicatienetwerkstoring, natuurlijke gebeurtenissen, oorlogshandelingen , of wettelijke beperkingen en censuur.

10.7        Niets in deze Gebruiksvoorwaarden sluit uit of beperkt onze aansprakelijkheid voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken, voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid, of voor enige andere vorm van aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt door de wet. Neem voor volledige informatie over de wettelijke rechten van consumenten, inclusief die met betrekking tot digitale inhoud, contact op met uw plaatselijke Citizens' Advice Bureau of Trading Standards Office.

 1. Virussen, malware en beveiliging

11.1        We oefenen alle redelijke vaardigheden en zorg uit om ervoor te zorgen dat Onze Site veilig is en vrij is van virussen en andere malware.

11.2        U bent verantwoordelijk voor het beschermen van uw hardware, software, gegevens en ander materiaal tegen virussen, malware en andere internetbeveiligingsrisico's.

11.3        U mag niet opzettelijk virussen of andere malware introduceren, of enig ander materiaal dat kwaadaardig of technologisch schadelijk is voor of via Onze Site.

11.4        U mag niet proberen ongeautoriseerde toegang te krijgen tot enig deel van Onze Site, de server waarop Onze Site is opgeslagen, of enige andere server, computer of database die is verbonden met Onze Site.

11.5        U mag Onze Site niet aanvallen door middel van een denial-of-service-aanval, een gedistribueerde denial-of-service-aanval of op enige andere manier.

11.6        Door de bepalingen van subclausules 11.3 tot en met 11.5 te overtreden, begaat u mogelijk een strafbaar feit onder de Computer Misuse Act 1990. Dergelijke inbreuken zullen worden gemeld aan de relevante wetshandhavingsinstanties en we zullen volledig met die autoriteiten samenwerken door uw identiteit aan hen bekend te maken. Uw recht om onze site te gebruiken zal onmiddellijk worden beëindigd in het geval van een dergelijke inbreuk.

 1. Aanvaardbaar gebruiksbeleid

12.1        U mag Onze Site alleen gebruiken op een manier die rechtmatig is en in overeenstemming is met de bepalingen van deze Clausule 12. In het bijzonder:

12.1.1   u moet ervoor zorgen dat u volledig voldoet aan alle lokale, nationale of internationale wet- en/of regelgeving;

12.1.2   u mag Onze Site op geen enkele manier of voor enig doel gebruiken dat onwettig of frauduleus is;

12.1.3   u mag Onze Site niet gebruiken om bewust gegevens te verzenden, uploaden of op een andere manier te verzenden die enige vorm van virussen of andere malware bevatten, of enige andere code die is ontworpen om nadelige gevolgen te hebben voor computerhardware, software of gegevens van welke aard dan ook ; en

12.1.4   u mag Onze Site op geen enkele manier of voor enig doel gebruiken die bedoeld is om een persoon of personen op enigerlei wijze te schaden.

12.2        Wanneer u Gebruikersinhoud indient (of op een andere manier communiceert via Onze Site), mag u niets indienen, communiceren of anderszins doen dat:

is seksueel expliciet;

12.2.1   obsceen, opzettelijk aanstootgevend, hatelijk of anderszins opruiend is;

12.2.2   bevordert geweld;

12.2.3   bevordert of helpt bij enige vorm van onwettige activiteit;

12.2.4   discrimineert of is op enigerlei wijze lasterlijk jegens een persoon, groep of klasse van personen, ras, geslacht, religie, nationaliteit, handicap, seksuele geaardheid of leeftijd;

12.2.5   bedoeld is of anderszins waarschijnlijk is om een andere persoon te bedreigen, lastig te vallen, te ergeren, alarmeren, ongemak te bezorgen, van streek te maken of in verlegenheid te brengen;

12.2.6   is berekend of anderszins kan worden misleid;

12.2.7   bedoeld is of anderszins waarschijnlijk inbreuk maakt (of dreigt te schenden) op het recht op privacy van een ander;

12.2.8   zich op misleidende wijze voordoet als een persoon of anderszins uw identiteit of affiliatie verkeerd voorstelt op een manier die is berekend om te misleiden (duidelijke parodieën vallen niet onder deze definitie, op voorwaarde dat ze niet vallen onder een van de andere bepalingen van deze sub-clausule 12.2) ;

12.2.9   impliceert elke vorm van banden met Ons waar die niet bestaat;

12.2.10 inbreuk maakt op, of helpt bij de inbreuk op, de intellectuele eigendomsrechten (inclusief, maar niet beperkt tot, auteursrechten, octrooien, handelsmerken en databankrechten) van een andere partij; of

12.2.11 in strijd is met enige wettelijke verplichting jegens een derde partij, inclusief, maar niet beperkt tot, contractuele verplichtingen en vertrouwensverplichtingen.

12.3        We behouden ons het recht voor om uw toegang tot Onze Site op te schorten of te beëindigen als u de bepalingen van deze Clausule 12 of een van de andere bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden wezenlijk schendt. In het bijzonder kunnen we een of meer van de volgende acties ondernemen:

12.3.1   uw account en/of uw recht op toegang tot onze site tijdelijk of permanent opschorten;

12.3.2   alle door u ingediende Gebruikersinhoud die in strijd is met dit Beleid voor acceptabel gebruik, verwijderen;

12.3.3   u een schriftelijke waarschuwing sturen;

12.3.4   juridische stappen tegen u ondernemen voor vergoeding van alle relevante kosten op schadevergoedingsbasis als gevolg van uw inbreuk;

12.3.5   waar nodig verdere juridische stappen tegen u ondernemen;

12.3.6   dergelijke informatie openbaar maken aan wetshandhavingsinstanties zoals vereist of redelijkerwijs nodig achten; en/of

12.3.7   alle andere acties die wij redelijkerwijs gepast (en wettig) achten.

12.4        Hierbij sluiten wij alle aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit acties (inclusief, maar niet beperkt tot die welke hierboven zijn uiteengezet) die wij kunnen ondernemen als reactie op inbreuken op deze gebruiksvoorwaarden.

 1. Privacy en cookies

Het gebruik van onze site wordt ook beheerst door ons cookie- en privacybeleid, beschikbaar op: Privacybeleid Dit beleid is door middel van deze verwijzing opgenomen in deze Gebruiksvoorwaarden.

 1. Wijzigingen in deze gebruiksvoorwaarden

14.1        We kunnen deze Gebruiksvoorwaarden op elk moment wijzigen. Dergelijke wijzigingen worden bindend voor u bij uw eerste gebruik van Onze Site nadat de wijzigingen zijn doorgevoerd. U wordt daarom aangeraden deze pagina af en toe te controleren.

14.2        In het geval van een conflict tussen de huidige versie van deze Gebruiksvoorwaarden en enige eerdere versie(s), prevaleren de huidige en geldende bepalingen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

 1. Contact met ons opnemen

Om contact met ons op te nemen, kunt u ons een e-mail sturen op hello@revolutionworks.com of een van de methoden gebruiken die op onze contactpagina worden vermeld op Neem contact op.

 1. Communicatie van ons

16.1        Als we uw contactgegevens hebben (als u bijvoorbeeld een account hebt), kunnen we u van tijd tot tijd belangrijke berichten per e-mail sturen. Dergelijke kennisgevingen kunnen betrekking hebben op zaken, waaronder, maar niet beperkt tot, servicewijzigingen, wijzigingen in deze gebruiksvoorwaarden, onze verkoopvoorwaarden en wijzigingen in uw account.

16.2        We zullen u nooit marketing-e-mails van welke aard dan ook sturen zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Als u dergelijke toestemming geeft, kunt u zich op elk moment afmelden. Als u zich op enig moment afmeldt voor het ontvangen van e-mails van ons, kan het tot 7 werkdagen duren voordat Ons aan uw verzoek voldoet. Gedurende die tijd kunt u e-mails van ons blijven ontvangen.

16.3        Voor vragen of klachten over communicatie van Ons (inclusief, maar niet beperkt tot marketing-e-mails), kunt u contact met Ons opnemen via hello@revolutionworks.com of via Neem contact op.

 1. Gegevensbescherming

17.1        Alle persoonlijke informatie die wij kunnen verzamelen, wordt verzameld, gebruikt en bewaard in overeenstemming met de bepalingen van de Data Protection Act 1998 en uw rechten en Onze verplichtingen onder die wet.

17.2        We kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken om:

17.2.1   Uw account verstrekken en beheren;

17.2.2   Reageren op alle berichten die u ons stuurt;

17.2.3   U belangrijke berichten sturen, zoals beschreven in Clausule 16;

17.3        We geven uw persoonlijke gegevens niet door aan derden.

 1. Recht en jurisdictie

18.1        Deze gebruiksvoorwaarden en de relatie tussen u en ons (al dan niet contractueel) worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Engelse recht.

18.2        Als u een consument bent, zijn alle geschillen met betrekking tot deze Gebruiksvoorwaarden, de relatie tussen u en Ons, of alle zaken die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden (al dan niet contractueel) onderworpen aan de jurisdictie van de rechtbanken van Engeland, Wales, Schotland of Noord-Ierland, zoals bepaald door uw woonplaats.

18.3        Als u een bedrijf bent, zijn alle geschillen met betrekking tot deze gebruiksvoorwaarden, de relatie tussen u en ons, of zaken die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden (al dan niet contractueel) onderworpen aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Engeland en Wales .